portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Svoz odpadových nádob

Popis struktur svozu odpadových nádob SOAN513


Žádanky svozu odpadových nádob
Žádanky umožňují vkládat požadavky na změnu svozu. Svoz odpadových nádob může pracovat ve dvou režimech, které jsou řízeny použitou operací žádanky.

Režimy svozu odpadových nádob
  • Známkový svoz odpadu, kdy každá nádoba má přidělen unikátní kód, samolepicí známku
  • Ostatní svoz odpadu, kdy se zadává pouze počet nádob na požadované období

Mimo uvedeného členění lze svoz nádob rozdělit podle vlastností použité služby, především účtování svozu
  • Svoz nádob účtovaný měsíčním paušálem. Období nelze dále dělit a nelze provádět korekce počtu svozů
  • Svoz nádob účtovaný podle uskutečněných svozů v rámci měsíčního období. Lze provádět korekce počtu svozů pro jednotlivé měsíce a zpracovat svoz na objednávku
  • Účtování pronájmu odpadových nádob měsíčním paušálem
  • Účtovaní slevy v procentech zadané ve smlouvě

Změna svozu
Při požadavku na změnu svozu, případně dodání nebo zrušení odpadových nádob, založíme nový záznam klávesou INSERT.
Kódy 1-9 jsou vyhrazeny pro známkový svoz nádob, kdy každá nádoba má přidělen unikátní kód, samolepicí známku
Zvolíme kód 15 pro vstup změn svozu.
Následuje zadání Platnosti tj. období pro které požadovaná změna platí.
Je třeba si uvědomit, že konec platnosti je vždy konec roku v případech, kdy požadavek na změnu svozu je trvalého charakteru. Pokud konec platnosti není konec roku, nádoby budou k tomuto dni zrušeny. Tento případ je třeba použít pokud jde o jednorázovou akci, např. rekonstrukci staveb. Pro rozlišení o jaký požadavek se jedná, rozhodněte se podle toho, jak má probíhat svoz v příštím roce, pokud se zákazník neozve emailem nebo telefonicky.
Období platnosti nádob nelze mylně zaměňovat za fakturační období, vyjma použití kódu 10 - Platba v hotovosti, kde Platnost má právě význam období k fakturaci.
Pro úplnost uvádím, že v případě použití kódu 19 - Korekce svozu má význam jen začátek období, který představuje měsíc, kdy je uplatněna korekce počtů svozu.
Dále je třeba vyplnit producenta, případně provozovnu producenta pokud jsou použity a smlouvu. Smlouva je pro případy svozu odpadových nádob povinná.
Nově požadovaný typ svozu platný pro období platnosti
Nově požadovaný počet nádob, navýšení počtu představuje dodání, snížení počtu představuje zrušení nádob
Počet nádob z celkového počtu nádob stanoviště, který bude žádankou zpracován, zbylé nádoby zůstanou beze změny
Počet nádob na stanovišti typu podle sloupce vlevo
Na ukázce je vidět, že původce má na stanovišti 1 jednu nádobu typu KO1A. K 1.7.2015 přistavíme ještě 1 nádobu KO1A a navíc 1 nádobu KO2C. Abychom zadali cenu vyvoláme číselník a zvolíme Objednávky svozu.
Vložíme objednávku svozu, zadáme provozovnu (3.sloupec), službu pro fakturaci (5.sloupec) a doplníme nádobu. Objeví se ceníková cena (viz ukázka 30 Kč), kterou můžeme přepsat, stejně jako u shématu svozu (1-12 tj. svoz od ledna do prosince, tedy celoroční). Objednávku uložíme .
Pokud potřebujete pro jednu provozovnu použít stejný typ nádoby (druh odpadu, velikost nádoby a četnost svozu), ale použít jinou cenu nebo schéma svozu je nutné mít duplicitní záznam v tabulce nádob s unikátním kódem nádoby a popřípadě názvem. Typickým případem je navýšení počtu nádob na určité pravidelné období.
V tabulce odpadových nádob založíme nový záznam klávesou INSERT.
Označíme pro založení duplicitního záznamu
Po akceptaci číselné řady kódu nádoby zvolíme název. Doporučuji konvenci s pomlčkou, takže např. KO1A přepíšeme na KO1A-1. Tato konvence je důležitá pro správnou funkci skriptu na generaci ceníku, kdy ceník opravíte jen u originálních záznamů. Tyto konvenci dále používají sestavy pro určení počtu nádob jednoho typu, případně množství odpadu sumarizovaného dle typu nádob.
Je třeba podotknout, že je možné použít stejnou nádobu, pokud je třeba jednorázově navýšit počet nádob na určité období např. stavebních úprav, nebo výjimečných sportovních akcí (mistrovství EU, olympiáda). Takové navýšení se zadá žádankou s obdobím platnosti na požadovanou dobu. Takto navedené nádoby budou začátkem období dodány a jeho koncem zrušeny. Uvedené lze shrnout do jednoduchého pravidla: pokud svoz je pravidelný, nádoba je přistavena celý rok a je-li v takovém případě třeba svážet jen určité měsíce, musí to být zadáno ve schématu svozu. Buď v nádobách nebo v objednávce. I když fyzicky (většinou na zimu) je nádoba vrácena do depa, tento fakt systém zatím neřeší. Z hlediska evidence je přistavena celý rok. Případný pronájem nádoby je účtován pouze v měsících svozu dle schématu svozu, bez ohledu na zavedené korekce svozu.

Novou objednávku použijeme v žádance volbou . Nyní můžeme žádanku uložit opět pomocí .