portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Agenda

Uživatelské číselníky a tabulky


Adresář subjektů
Adresář firem je seznam všech subjektů z hlediska fakturace i z hlediska odpadového hospodářství. Jednotlivý záznam o subjektu (sídle, provozovně, obci, občanu a ostaní obsahuje právě jednu adresu). Každý roční archív obsahuje unikátní adresář subjektů. Záznam o subjektu obsahuje identifikátory záznamu:
 • 2 interní, kod - ID klienta a další rozlišení pro jeho provozovny - subID
 • 2 legislativní, IČO - identifikační číslo osoby a IČZ/IČP - identifikační číslo zařízení nebo provozovny
 • Další pomocný pro režim virtuálních provozoven. Je určen pro komunikaci se software třetí strany
Interní ID klienta
Volba interního ID klienta je v režii operátora. Standardně je automaticky určována číselnou řadou od 1,2,3 ... Jsou situace, ve kterých je vhodné přidělování ID ovlivňovat:
 • Specifikovaný rozsah ID je použit pro záznamy platné v aktuálním ročním archívu a nebudou převáděny do dalšího období např. občany při přijmu odpadu
 • Sehrávání dat ze vzdálených stanic bez stabilního připojení k internetu, každému samostanému databázovému serveru se přiřadí rozsah ID kódů
 • Pro uživatelský komfort, rozsahu ID mohou být vlastní provozovny, obce, podnikatelé, doručovací adresy apod.

ID se určuje při zakládání záznamu v adresáři subjektů. Aby bylo možno uživatesky volit číslo ID, je třeba mít v číselníku číselných řad více než jeden záznam s položkou kniha rovnou ADR. ID lze také přepsat při založení záznamu v adresáři subjektů. Pokud je ale záznam již někde použit, změna není povolena. Při založení záznamu dochází k automtickému posunutí číselné řady o 1. Pokud více záznamů má stejnou použitou hodnotu číselné řady, posouvají se souběžně.
Ukázka několika číselných řad. Položka kniha není zobrazena, protože jsou zobrazeny jen záznamy s položkou kniha rovnou ADR.
Založení záznamu
Pro založení nového záznamu v adresáři subjektů lze použít klávesu INSERT.
Uvedený dialog je možno potvrdit.
Pokud zakládáte záznam obsahující subID klienta, to je vytvořit další záznam se stejným ID ale novým subID, je rychlejší dodržet následující postup:
 • V adresáři subjektů zvolit aktuální záznam, který hodláte rozšířit.
 • V dialogu zatrhnout kopírovat aktuální záznam
 • V dialogu vypustit použít číselnou řadu
 • Po potvrzení změnit subID, které bude mít hodnotu -1 na požadovanou hodnotu, subID samotné žádnou číselnou řadu nemá.
 • Vyplníte typ subjektu, adresu a případně číslo provozovny IČZ/IČP

Používání subID je výhodné v situacích, kdy jeden partner produkuje odpad z více svých provozoven. V takovém případě je pro fakturační adresu automaticky použit záznam s IČP rovnou nule i bez specifikace fakturační adresy ve smlouvě. A pokud se použije objednávka smlouvy např kvůli smluvní ceně nebo smluvnímu scénáři svozu a v objednávce se zadá IČP rovno nule, platí objednávka pro všechny provozovny. V takovém případě má zřejmě přednost specifikace v objednávce s uvedením IČP.
Ukázka nově založeného záznamu v adresáři subjektů.
Interní ID subjektu.

Vpravo je položka subID, pokud subID není použito je nula.

Pod položkou ID je interní zkratka názvu subjektu RČ/Popis. Vlastnosti položky:
 • Položka je povinná
 • Slouží pro utřídění záznamů podle názvu
 • Přijde vhod pokud je celý název subjektu např. První českomoravská vzájemná pojišťovací kancelář ...
 • Položka se dále používá v sestavách pro název subjektu, kde šířka sloupce je fyzicky omezená
 • U občanů lze použít pro vstup rodného čísla při výkupu surovin nebo na sběrném dvoře
Položka obsahuje i 2 číselníky zobrazující také adresář. Jeden otevírá adresář předešlého období. Další potom speciální číselník, který je možné nahrát pomocí balíčku. Ten může být užitečný po importu adresáře ze software třetí strany.
Položky IČO a IČZ/IČP klíčové pro legislativu
Volba IČ a IČZ/IČP
Položky nemusí být vždy vyplněny, např. pokud jde o doručovací adresu. Jde o položky důležité z hlediska legislaivy. Na faktuře musí být správně uvedeno IČ, IČP se to netýká, protože fakturace probíhá mezi subjekty, nikoliv provozovnami. Ale z hlediska odpadového hospodářství jde o klíčové položky. Na dokladu pro přejímku odpadu musí být uvedené IČ i IČZ/IČP. A hlášení o odpadech je prováděno za konkrétní provozovnu a i partneři musí mít uvedené IČZ/IČP.

Adresář disponuje několika funkcemi na automatické vyhledání požadovaného subjektu nebo provozovny:
 • Po stisku klávesy F7 dojde k aktivaci vyhledávání RES. Lze zadat IČ, název nebo adresu
 • Na položce IČZ/IČP jsou k dispozici příslušné číselníky, podmínkou je správně zadané IČ
Při vyhledávání v registru ekonomických subjektů RES a v číselníku IČP je nezbytné připojení k internetu.
Unikátní kombinace IČ a IČP se v adresáři subjektů mohou vyskytovat několikrát. U typu subjektu podnikatel a obec je třeba dbát na to, že tyto unikátní kombinace musí mít shodné ICZUJ. Jinak řečeno , kombinace IČ a IČP představují danou provozovnu a předpokládá se, že tomu odpovídá daná poloha na mapě představovaná ICZUJ.

V případě mobilního sběru se uvádí IČZ registrované v sídle subjektu (a adresa sídla subjektu - volba provozovna v sídle), IČZ případně přidělená ostatními KÚ se neuvádějí.
Položky Typ subjektu
Do této kategorie spadá umístění provozovny a vlastní typ subjektu. Obě položky mají vliv na klíčové hodnoty postupující do dalšího zpracování v rámci odpadového hospodářství.
Jde o typ subjektu podle ISPOPu. A dále IČ, IČP a IČZUJ. Položky nejsou přímo editovatelné a jsou automaticky generované podle dokumentace ISPOP.
Volbu vznik odpadu mimo provozovnu lze využít pro odpad ze staveb, podle pokynu MŽP je jako IČP automaticky použije ORP místa stavby
Při vyhledání v systému RES se pro volby detašovaná provozovna a vznik mimo provozovnu využije registr adres (UIR-ADR) místo registru subjektů.
Bližší rozlišení typu subjektu
Některé volby jdou nad rámec legislativy a jsou určeny pro interní využití.