portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Nabídka služeb v oblasti odpadů

Nabídka služeb v oblasti odpadového hospodářství


Provádíme služby v oblasti evidence odpadů a odpadového hospodářství:

Konzultační činnost

Na základě analýzy rozsahu činností vaší firmy navrhneme soubor opatření zahrnující seznam potřebných dokumentů, opatření a příslušných povolení (ekologický audit).
 • Zařazování odpadů dle katalogu odpadů
 • Vypracování koncepce nakládání s odpady
 • Opatření pro minimalizaci a prevenci vzniku odpadů
 • Zajištění a značení sběrných míst a shromaždišť odpadů.

Dokumentace

Zajistíme potřebnou dokumentaci.
 • Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu
 • Průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady
 • Provozní řády zařízení pro nakládání s odpady
 • Základní popisy odpadů
 • Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • Statistické výkazy o odpadech a odběratelích odpadu
 • Statistický výkaz o poplatcích pro skládky odpadů

Státní správa

Zajistíme potřebná povolení.
 • Žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
 • Žádosti pro získání integrovaného povolení IPPC

Odpadový hospodář

Nabízíme zajištění funkce odpadového hospodáře.