portál odpadového hospodáře
 

Informační systém odpadového hospodářství QDW
Využijte naší nabídky software pro odpady


Přihlášení

Odpadové hospodářství

Popis struktur odpadového hospodářství


Vážení vozidel
Po spuštění programu SOAN jsou otevřeny Váženky, můžete začít s vážením. Každé vážení je třeba zaznamenat, jak plného vozidla (BRUTTO), tak prázdného vozidla (TARA). Pro každé vážení je třeba vytvořit záznam o vážení, který tvoří jeden řádek v seznamu vážení. Pokud jsou zaznamenána obě vážení pro stejnou registrační značku vozidla (SPZ), dojde automaticky k takzvanému spárování a záznam o vážení plného vozidla (BRUTTO) je konvertován na záznam o zpracovaném vážení, kdy je vypočtena čistá váha materiálu, odpadu (NETTO). Pouze takto zpracovaný záznam se projeví při tisku provozního deníku.
Vážení prázdného vozidla
Při vážení založíme nový záznam klávesou INSERT.
Můžeme si usnadnit práci tím pokud předem v seznamu najedeme pomocí šipek nebo na záznam s požadovanou registrační značkou vozidla (SPZ). Nemusíte ji potom do formuláře znovu vypisovat.
Při vážení prázdného vozidla ponechte obsah položky beze změny, výchozí hodnotou je vážení prázdného vozidla (TARA).
Nyní přejděte na další položku, buď klávesou nebo pomocí .Položky, do kterých lze vepisovat jsou vykresleny bílou barvou.
Napište registrační značku vozidla. Pokud bylo možno uplatnit poslední TIP, je již vyplněna.
A nyní opět přejděte na další položku, buď klávesou nebo pomocí .Položky, do kterých lze vepisovat jsou vykresleny bílou barvou.
Tuto položku nemusíte měnit, ovládá semafory.
Po vyplnění požadovaných údajů formulář uložte klávesou . Následně dojde k sejmutí váhy vozidla a jejího uložení do formuláře.
Pokud je registrační značka vyplněna pomocí předchozího TIPu, lze použít po klávese pro založení záznamu o vážení rovnou klávesu pro uložení . Pokud již existují nezpracované záznamy o vážení tohoto vozidla naloženého, dojde k vyhodnocení čisté váhy jednotlivých vážení, uzavření váženek a následně k tisku dokladů. jedná se o tisk váženky (dodací list) a pokladního dokladu (faktury za hotové). Některé operace mohou vyžadovat potvrzení od operátora.
Vážení naloženého vozidla
Při vážení založíme nový záznam klávesou INSERT.
Můžeme si usnadnit práci tím pokud předem v seznamu najedeme pomocí šipek nebo na záznam s požadovanou registrační značkou vozidla (SPZ). Nemusíte ji potom do formuláře znovu vypisovat.
Položka obsahuje typ operace váženky a může obsahovat šablony různých typů vážení. Zapište číslici 3, to výchozí vážení naloženého vozidla (BRUTTO).
A nyní opět přejděte na další položku známým způsobem.
Napište registrační značku vozidla. Pokud bylo možno uplatnit poslední TIP, je již vyplněna.
Přejděte na další položku.
Položka identifikuje původce odpadu ve výkladu zákona o odpadech.
Podle výkladu zákona o odpadech se rozlišují nejméně 3 případy původce odpadu.
  • Odpad podnikatelských subjektů, firma původce je určena pomocí identifikačního čísla (IČ) a čísla provozovny
  • Odpad obce, firma původce je určena IČ obce, zahrnuje i případy, kdy obec sváží odpad občanů, vzniklý na území obce
  • Odpad území, firma původce je určena IČZÚJ, zahrnuje případy, kdy občan sveze k likvidace svůj odpad
Všechny případy původců musí mít záznam v adresáři firem. Rozlišení jednotlivých variant je součástí záznamu.
Do položky zapište interní kód firmy.
Pokud neznáte přímo interní kód firmy, pod kterým je firma původce zanesená v adresáři firem, zkuste místo kódu napsat několik prvních znaků názvu firmy a klávesu . Následně uvidíte nabídku (číselník), která zobrazí odpovídající záznamy. V číselníku se pohybujte pomocí kláves nebo . Nalezený záznam přeneste do formuláře váženky klávesou , potom bude položka obsahovat interní kód vybrané firmy. Klávesou můžete číselník zavřít beze změny.
Podmínce odpovídá jediný záznam. Zobrazení všech záznamů docílíme odstraněním filtru klávesou . Filtr je nazvaný Hledej firmu a byl automaticky aktivován funkcí automatického dokončování.
Tato technika je obdobou známé funkce automatického dokončování.
A nyní opět přejděte na další položku známým způsobem.
Kliknutím na šipku vyvoláte číselník s nabídkou způsobů úhrad. Nebo použijte klávesu .
Položka způsobu úhrady je již vyplněna podle podmínek. Následující ukázka zobrazuje vyvolaný číselník způsobů úhrad.
Přejděte na další položku.
Položka identifikuje subjekt (firmu nebo občana), který provádí platbu za službu likvidace odpadu. Subjekt nemusí mít záznam v adresáři firem, v takovém případě ponechte položku prázdnou. V ostatních případech položka obsahuje interní kód firmy z adresáře firem. Ve většině případů je to stejná firma jako firma původce odpadu, může být položka již vyplněna pro urychlení práce. Také v tomto případě lze použít tip pro vyplnění firmy původce, přímým zápisem začátku názvu firmy.
Pokud předchozí pole firma pro platbu je vyplněno, subjekt je určen a tento tip můžete přeskočit. Ale v případě, že subjekt není zařazen v adresáři firem a předchozí pole zůstalo prázdné, je třeba vyplnit název subjektu a jeho adresu přímo do formuláře váženky.
Podle výkladu České pošty pole Pošta se vztahuje čistě k poštovnímu směrovacímu číslu dodávací pošty (PSČ) a jde o pevně určený název pošty, např. Olomouc 2. Nezapomínejme na to, že Česká pošta přiděluje významným institucím originální PSČ, která nejsou v naší databázi. Pokud takové originální PSČ napíšete, název pošty nelze automaticky doplnit a operátor je na tuto skutečnost upozorněn.
Podle výkladu České pošty pole Adresa je určeno k zápisu městské části (případně obce bez dodávací pošty) a popisným číslem nebo ulice s orientačním číslem. Pokud je uvedeno číslo popisné i číslo orientační jsou odděleny lomítkem.
Pole obsahující zkratku názvu subjektu
Pole s funkcí automatického dokončování
Všimněte si skutečnosti, že název firmy, v tomto případě jméno občana je uvedeno 2x. Poprvé jde o zkratku, která se používá pro vyhledávání záznamu v adresáři firem. Používá se i při tisku sloupcových sestav, kdy takový sloupec obsahující zkratku je užší než sloupec s celým názvem. Z praktických důvodů je dobrý zkratku volit tak, aby záznam byl podle této zkratky snadno nalezen. V uvedeném případu zkratka názvu začíná příjmení, ale celý název křestním jménem. Celý název je uveden např. na pokladním dokladu o zaplacení služby likvidace. V případě firmy má Název obsahovat celý název firmy, tak jak je uveden v registru. Je třeba dodat, že záznam v adresáři firem obsahuje více položek, než jen adresu firmy, např. rozšíření délky názvu a IČ firmy.
Tuto techniku je možné s výhodou použít i v případě kdy subjekty uvádíte do adresáře. Při zpracování váženky je v uvedeném případě zobrazen následující dotaz.
Přejděte na další položku.
Položka akce váženky definuje způsob zpracování váženky. Tabulka akcí váženek je součástí individuálního nastavení uživatele. Musí obsahovat alespoň 1 záznam, který definuje jde-li o příjem nebo výdej materiálu a na jaké zařízení (ve smyslu zařízení na likvidaci odpadu), dále parametry poskytovaných služeb, souvisejících s případech vážení např. sazby DPH a ceníky. V tom případě položku nebudete měnit. Pokud má více záznamů, musíte provést volbu jako v naší ukázce - jedná se o 2 zařízení s oběma druhy pohybu.
Volbu z číselníku provedete známým způsobem. Je možné, že položku budete měnit jen zřídka, je již vyplněna výchozí hodnotou.
Přejděte na další položku.
Katalogový kód podle katalogu odpadů. Položka, jejíž obsah budete pravděpodobně měnit nejčastěji. Tomu odpovídá i komfort s její obsluhou. Položku můžete přímo vyplnit, využít automatického dokončování nebo vybrat pomocí číselníků, které jsou k dispozici hned 3x.
Lišta dostupných číselníků. K dispozici je výběr:
  • z katalogu odpadů
  • z karet odpadu zařízení, definovaného akcí váženky
  • z objednávek jednotlivých odpadů, definovaných ve smlouvě uzavřené původcem odpadu

V našem příkladu podmínce odpovídají 2 katalogové kódy. Zobrazení všech kódů docílíme odstraněním filtru klávesou . Filtr je nazvaný Hledej odpad a byl automaticky aktivován funkcí automatického dokončování.
Přejděte na další položku.
Druh vážení je vyplněn výchozí hodnotou a při běžném vážení se nemění. Novou hodnotu lze vložit z číselníku. Volba druhu vážení ovlivňuje, který semafor bude přepnut na zelenou, případně při přímém vložení váhy operátorem, o jakou váhu se bude jednat. V další ukázce půjde o vložení čisté váhy NETTO.
Pole obsahující čistou váhu v tunách
Po volbě V - vstup netto v t je možno vložit čistou váhu
Po vyplnění požadovaných údajů formulář uložte klávesou . Následně dojde k sejmutí váhy vozidla, bylo-li to požadováno, a jejího uložení do formuláře. Pokud již existuje záznam o vážení tohoto vozidla prázdného, a nastavení to povoluje, dojde k vyhodnocení čisté váhy tohoto vážení, uzavření váženky a následně k tisku dokladů. jedná se o tisk váženky (dodací list) a pokladního dokladu (faktury za hotové). Některé operace mohou vyžadovat potvrzení od operátora.